Należy podkreślić, że do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej są przyjmowane dzieci (kandydaci) zamieszkali na terenie Miasta Ząbki (zgodnie z art. 131 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).
W przypadku większej liczby kandydatów spełniających ww. warunek (zamieszkanie na terenie Miasta Ząbki), niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone w art.131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – tzw. kryteria ustawowe.
Poniżej w tabeli Nr 2 przedstawiamy Państwu informację o kryteriach określonych w ustawie oraz dokumenty które należy złożyć w celu potwierdzenia spełniania tych kryteriów.

 

Tabela nr 2

Lp.

Kryterium

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

1.

Wielodzietność rodziny kandydata*

*Stosownie do art. 4 pkt 42 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, ilekroć we wniosku jest mowa o wielodzietności rodziny – należy przez to rozumieć rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

2.

Niepełnosprawność kandydata

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, z późn. zm.)

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

3.

Niepełnosprawność

jednego z rodziców kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych(Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, z późn. zm.)

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

4.

Niepełnosprawność

obojga rodziców kandydata

Orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, z późn. zm.)

Oryginały, notarialnie poświadczone kopie albo urzędowo poświadczone zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisy lub wyciągi z dokumentu lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

5.

Niepełnosprawność

rodzeństwa kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, z późn. zm.)

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697, z późn. zm.)

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone w Uchwale Nr XXXVIII/351/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie określenie kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.

Poniżej w Tabeli nr 3 przedstawiamy Państwu informację o kryteriach oraz dokumenty, które należy złożyć w celu potwierdzenia spełniania tych kryteriów:

 

Tabela nr 3

Lp Kryterium Dokument potwierdzający spełnianie kryterium
1 2 3
1 Oboje rodzice kandydata pracują zawodowo
 • zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 • zaświadczenie szkoły lub szkoły wyższej potwierdzające naukę w trybie dziennym,
 • aktualny wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego,
 • zaświadczenie wydane przez kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające podleganie w okresie składania wniosku rekrutacyjnego ubezpieczeniu społecznemu rolników
2 Wskazanie w rocznym zeznaniu podatkowym w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) za rok poprzedzający złożenie wniosku, Miasta Ząbki jako miejsca zamieszkania przez:
a) oboje rodziców kandydata
b) jednego rodzica kandydata
Kopia pierwszej strony zeznania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) za rok poprzedzający złożenie wniosku lub kopia zgłoszenia aktualizacyjnego osoby fizycznej będącej podatnikiem (ZAP-3)
3 Rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do tego samego, wybranego przez rodziców publicznego przedszkola- dotyczy przedszkoli
Rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do tej samej szkoły- dotyczy oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
Pisemne oświadczenie rodzica kandydata o uczęszczaniu drugiego dziecka do danej placówki
4 Rodzice kandydata spełniają kryterium dochodu na osobę w rodzinie w wysokości 100% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1952)
Pisemne oświadczenie rodzica kandydata o spełnianiu kryterium dochodu na osobę w rodzinie
5 Rodzice kandydata posiadają dwoje dzieci Kopie aktów urodzenia dzieci
6 Istnieje potrzeba zapewnienia kandydatowi opieki w czasie przekraczającym 8 godzin dziennie i korzystania z trzech posiłków dziennie- dotyczy przedszkoli
Kandydat mieszka w obwodzie szkoły podstawowej, w której zorganizowany jest oddział przedszkolny, do którego prowadzona jest rekrutacja- dotyczy oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
Pisemne oświadczenie rodzica kandydata o potrzebie zapewnienia kandydatowi opieki w czasie przekraczającym 8 godzin dziennie i korzystania z trzech posiłków dziennie
Pisemne oświadczenie rodzica kandydata o miejscu zamieszkania kandydata w obwodzie szkoły podstawowej, w której zorganizowany jest oddział przedszkolny, do którego prowadzona jest rekrutacja

 

Szanowni Państwo, informujemy, że na terenie Miasta Ząbki działają:

 • trzy publiczne przedszkola prowadzone przez Miasto Ząbki:
  • Publiczne Przedszkole Nr 1 „Zielony Dinek” ul. Wyspiańskiego 22 oraz druga lokalizacja ul. Dzika 36
  • Publiczne Przedszkole Nr 2 „Leśny Zakątek” ul. Prusa 3/5
  • Publiczne Przedszkole Nr 3 „Skrzat” ul. Westerplatte 1/11
 • siedem publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne, które działają na podstawie wydanego przez Burmistrza Miasta Ząbki zezwolenia na prowadzenie publicznego przedszkola:
  • Publiczne Przedszkole American Kids College, ul. Piłsudskiego 152
  • Publiczne Przedszkole „ZOZOLAND”, ul. Powstańców 70A
  • Publiczne Przedszkole „Marzenia do spełnienia”, ul. 11-go Listopada 85
  • Publiczne Przedszkole „Akademia Fantazji”, ul. Piłsudskiego 46
  • Publiczne Przedszkole „Przystań Elfów”, ul. Ks.Kuleszy 24
  • Publiczne Przedszkole „Wyspa Przygód”, ul. Powstańców 29
  • Publiczne Przedszkole „Lawendowa Marina”, ul. Powstańców 36
 • cztery publiczne szkoły podstawowe prowadzone przez Miasto Ząbki, w których to w roku szkolnym 2022/2023 będą funkcjonowały oddziały przedszkolne:
  • Szkoła Podstawowa Nr 2
  • Szkoła Podstawowa Nr 3
  • Szkoła Podstawowa Nr 4
  • Szkoła Podstawowa Nr 5

Listę placówek, w których będzie prowadzona rekrutacja i do których będziecie Państwo składać wnioski o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023 podamy do publicznej wiadomości do dnia 14 marca 2021 r. Powyższe uwarunkowane jest tym, iż Rodzice dzieci, które obecnie uczęszczają do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w terminie od 7 do 11 marca 2021 r. będą składać deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w danej placówce. Po zebraniu tych deklaracji Dyrektorzy publicznych przedszkoli i publicznych szkół podstawowych przekażą do Urzędu Miasta Ząbki jaką ilością wolnych miejsc dysponują.

Szczegółowe informacje o ilości wolnych miejsc w poszczególnych rocznikach będą dla Państwa dostępne po zalogowaniu do systemu zabki.formico.pl.

 

Referat Oświaty i Polityki Społecznej
Urzędu Miasta Ząbki